Mönsterås hamn- och stationsområde

Mönsterås hamn- och stationsområde

Området kring Mönsterås hamn och station är ett av de områden som förändrats mest de senaste 150 åren. Sedan 2015 visar Stranda hembygdsförening under sommarhalvåret upp delar av områdets historia på nio skyltar. På denna sida visas de fotografier som kan ses vid skyltarna, samt en förkortad version av den text som finns vid varje skylt. Till varje skylt hör också en ljudfil med inläst historik.

Kråkerumsbroarna
Broarna över Lillåns utlopp byggdes 1909 och förkortade avsevärt vägen till köpingen för dom som bodde på andra sidan Mönsteråsviken. I äldre tider hade man fått ta sig till Mönsterås via Kråkerumsallén strax norr om köpingen.

Broarna över Lillåns utlopp i Mönsterås kommun
Broarna över Lillåns utlopp i Mönsterås kommun

Byggnader sedda från Kråkerumsbron

Byggnad som tillhörde Svea Foder i Mönsterås kommun
Byggnad som tillhörde Svea Foder som sedan under 1990-talet, revs.

På denna bild ser vi en stor länga som tillhörde Sveafoder. Den revs vid nya Sjögatans sträckning på 1990-talet. Huset därefter till vänster var nya diverseaffären som gick samma öde till mötes.

Byggnader sedda från Kråkerumsbron i Mönsterås
Byggnader sedda från Kråkerumsbron i Mönsterås

På bilden ser vi några byggnader som kunde ses från Kråkerumsbron på 1930-talet.

På denna bild ser vi Kråkerumsbron före ombyggnaden 1950.

Kråkerumsbron före ombygganden 1950
Kråkerumsbron före ombygganden 1950

Sjögatan

Sjögatan norrifrån under 1920-talet i Mönsterås
Sjögatan norrifrån under 1920-talet i Mönsterås
Sjögatan i Mönsterås
Sjögatan i Mönsterås

Här ser vi Sjögatan norrifrån under 1900-talets början.
Sjögatan var i äldre tider livligt trafikerad av hästforor som levererade skogsprodukter till fartygen. Ofta var det ved till storstäderna och Öland. Från Öland kunde man byta till sig säd mot ved. Även kreatur togs in via hamnen.
När järnvägen kom 1902 blev gatan av än större betydelse. Det öppnades även kaféer och ölstugor som blev samlingspunkter för både sjömän och bönder.
Sjögatans bebyggelse låg i huvudsak på västra sidan dit tomterna på Storgatan sträckte sig. Åt sjösidan fanns färre hus, men desto flera magasin och sjöbodar. Sjögatan var vardagsgatan medan Storgatan var fingatan.

Vid Sjögatan fanns också industriell verksamhet, som spinneri, färgeri och en väderkvarn som malde bark till garveriet. Kvarnen revs 1907 och flyttades till Öland.
Vid Sjögatan bodde framför allt fiskare och sjömän. Utmed sjökanten fanns två slakterier och som mest tre fiskaffärer.
Vid ombyggnaden av nuvarande Sjögatans sträckning vid slutet av 1900-talet fick den gamla Sjögatan namnet Sjötorgsvägen.

Sjögatan norrifrån under 1900-talets början.
Sjögatan norrifrån under 1900-talets början.

Blekingeekan Näbban
Blekingeekan Näbban gick huvudsakligen med sill och saltad torsk längs smålandskusten. Fisken fanns i tunnor som stuvades mitt i båten. Hösten 1929 besöktes Mönsterås marknad för sista gången och 1931 inköptes båten av Stranda Hembygdsförening för att införlivas med samlingarna vid fiskemuséet på Nynäs.

På bilden syns Enok Andersson som känd för att ha seglat jorden runt och bott flera år i Australien. Enok och två besättningsmän från Blekinge lossar här saltad sill och torsk

Sjötorget och Sillbryggan

Mönsterås var under 1700- och 1800-talen en mindre köping som strävade efter att nå status som stad. Hamnen räknades som ytterst betydelsefull för köpingens utveckling och stora summor satsades på muddring och fördjupning av farleden. Köpingen levde långt in på 1900-talet på sin handel, som huvudsakligen bestod av trävaror och lantmannaprodukter. Området vid Sillbryggan utgjorde i äldre tider Mönsterås riktiga hamn, innan man anlade den nya hamnen längre söderut vid 1800-talets mitt. Sjötorget med medeltida anor låg i direkt anslutning till den gamla hamnen och sträckte sig upp mot landsvägen och landtorget. Sjötorget kom dock att förlora sin betydelse under 1800-talet då det allt mer bebyggdes.Sillbryggan omvandlades istället till den plats där fiskebåtar och andra mindre skutor lade till och lossade sina laster. På 1920- och 30-talen kom blekingarna och sålde saltad sill och torsk vid de rester som fanns kvar av Sjötorget. Även Gotlandsskutor kom med kalk och förde trävaror eller tegel med sig tillbaka.

Mönsterås brandväsende
År 1890 hade Mönsterås köping endast tre handkraftssprutor. För att mer effektivt bemöta större bränder inköptes en ångspruta.
Ångsprutan blev snart omodern och 1923 inköptes därför en motorspruta. Samtidigt bildades en ”elitkår” och en brandtelegraf sattes upp. Det fanns två brandskåp och larmet gick direkt till polisstationen, varefter elitkårens medlemmar kontaktades.
Signalsystemet motsvarade inte längre tidens krav, så därför köpte man in en modern larmapparat av märket L M Eriksson 1930. Brandskåpen utökades till sex och signalerna gick direkt till elitkårens medlemmar som hade alarmklockor både i bostaden och på arbetsplatsen.
För att ha råd att köpa en utryckningsbil bildades Mönsterås Brandkårsförening, som genom olika aktiviteter samlade in pengar.
1932 gjordes även en ombyggnad av spruthus och slangtorn som fick en höjd av 14 meter och rymde alla motorsprutor och utryckningsbilen.

Östra kajen.

Hamnområdet från kyrktornet på 1920-talet i Mönsterås.

Mönsterås var sedan medeltiden en livaktig utskeppningshamn, men viken och tilläggsplatserna var ofta för grunda för de större fartygen, vilket blev ett hinder för ortens utveckling. För att förbättra situationen påbörjades under 1850-talet muddringar av inseglingsrännan och hamnen.
1863 talades om att färdigställa hamnkajen och hamnarbetet fortskred sedan lite i taget under kommande decennier. Muddermassorna användes för att fylla ut det område mellan hamnplanen och Bastugrundet som östra kajen idag vilar på. Massorna lastades på pråmar som sedan stakades in till stranden där man tömde muddren i långa trärännor. Arbetet sköttes främst av kvinnor.
Östra kajen blev även tilläggsplats för de ångbåtar som trafikerade Kalmarsund. Den enda passagerarbåt som var hemmahörande i Mönsterås var Prins Bernadotte, som gick i reguljär trafik mellan Stockholm, Mönsterås och Karlskrona mellan 1884 och 1915. Men också lastfartyg lade till här fram till att södra kajen stod klar 1916.På östra kajen fanns ett hamnkontor och en gammal fallfärdig smedja.

Ångfartyget Jarl vid Mönsterås hamn.
Mudderverket vid Mönsterås hamn i Mönsterås.

Hamnbassängen

Bygget av Östra kajen i Mönsterås

1858 fick köpingen 12 000 riksdaler av Kungl. Maj:t till fördjupning av inseglingsrännan och uppmuddring av hamnen till 7 fots djup (ca 2 m). Muddermassorna användes först till att anlägga östra kajen, som blev färdig under 1870-talet. Muddermassorna räckte också till att fylla ut inre delarna av viken så att man kunde anlägga södra delen av Sjögatan. 1902 var även järnvägen byggd på muddermassorna.
En stor förbättring av hamnen gjordes under åren 1913-1916 då södra kajen byggdes. Ytterligare hamnförbättringar gjordes 1920-1924 då hela hamnbassängen torrlades och västra och norra kajerna anlades. De undervattensrum som syns på fotografierna är till för att minska sjöhävningen i hamnbassängen.
Runt hamnbassängen var ett hammarband fastsatt. Det var en 12 tums träbalk för fartygen att ligga mot.

Bygget av Östra kajen i Mönsterås

Mönsterås station

Mönsterås station

Mönsterås var sedan 1600-talet en köping med hamn och betydande sjöfart. Läget vid viken och den kringliggande rika skogsbygden gav goda förutsättningar för handel. Avsaknaden av järnväg hade emellertid medfört att tidens industrialisering hade gått köpingen förbi, med undantag av en tändsticksfabrik och några snickerifabriker.
Järnvägen, som var tänkt att sträcka sig från Mönsterås till Åseda, beviljades i mars 1899. Den första etappen på 12 km mellan Mönsterås och Sandbäckshult invigdes med pompa och ståt år 1902. Järnvägsbygget drog emellertid ut på tiden och först 1916 blev man klar med den sista biten fram till Fagerhult. Den avslutande sträckan till Åseda byggdes aldrig.
Grundläggningen av stationshuset i Mönsterås gjordes 1901, men arbetet avstannade av ekonomiska skäl. Biljettförsäljning och järnvägsexpedition inrymdes istället i den Melinska fastigheten belägen omkring 50 meter från stationsplanen. Först sommaren 1910 uppfördes nuvarande pampiga stationshus med stinsbostad på övervåningen.
Mönsterås lokstall uppfördes 1902 som ett rundstall i tegel med två platser och ett sammanbyggt vattentorn. Framför låg en vändskiva. 1916 byggdes lokstallet ut med ytterligare två platser och en liten verkstad för mindre underhåll.

Järnvägen sträckte sig från Mönsterås till Fagerhult

Järnvägen, som var tänkt att sträcka sig från Mönsterås till Åseda, beviljades i mars 1899. Den första etappen på 12 km mellan Mönsterås och Sandbäckshult invigdes med pompa och ståt år 1902. Järnvägsbygget drog emellertid ut på tiden och först 1916 blev man klar med den sista biten fram till Fagerhult. Den avslutande sträckan till Åseda byggdes aldrig.
Grundläggningen av stationshuset i Mönsterås gjordes 1901, men arbetet avstannade av ekonomiska skäl. Biljettförsäljning och järnvägsexpedition inrymdes istället i den Melinska fastigheten belägen omkring 50 meter från stationsplanen. Först sommaren 1910 uppfördes nuvarande pampiga stationshus med stinsbostad på övervåningen.
Mönsterås lokstall uppfördes 1902 som ett rundstall i tegel med två platser och ett sammanbyggt vattentorn. Framför låg en vändskiva. 1916 byggdes lokstallet ut med ytterligare två platser och en liten verkstad för mindre underhåll.